Beste leden (en ouders van de jongere leden), trainers, commissieleden, juryleden en andere vrijwilligers,

Het bestuur van HVHW wil jullie graag allemaal uitnodigen voor de kerstborrel van HVHW op dinsdagavond 19 december 2023 om 19.30 uur in de
Uithof.
Voorafgaand aan de kerstborrel zullen wij een algemene ledenvergadering houden waarin wij kort stilstaan bij een paar formele punten, maar
bovenal willen wij stilstaan bij de gereden clubrecords en het uitreiken van de bijbehorende certificaten. Onderaan dit artikel treffen jullie de agenda aan voor deze (korte) ledenvergadering en de uitnodiging voor de kerstborrel die aansluitend aan de vergadering plaatsvindt.

Traditie getrouw ontvangen al onze trainers, commissieleden, juryleden en andere vrijwilligers een kerstattentie. Voor de uitreiking van deze attentie heeft het bestuur besloten dat er 2 momenten komen waarop de vrijwilligers de kerstattentie in ontvangst kunnen nemen. Het eerste moment is na afloop van de Za-3 training op zaterdag 16 december op de HVHW-tribune en het tweede moment is tijdens de ledenvergadering en de kerstborrel op dinsdag 19 december. De attenties die na de ledenvergadering/borrel niet zijn opgehaald zullen door het bestuur worden
geschonken aan de voedselbank.

Deze ledenvergadering en de kerstborrel is vooral een plaats om al onze vrijwilligers te bedanken en samen met elkaar trots te zijn op de vereniging die we samen vormen! Alle leden jong en oud, maar ook de ouders van de leden en een ieder die zich inzet voor HVHW (vrijwilligers) zijn dan ook uitgenodigd voor de ledenvergadering en de kerstborrel.

Wij kijken er al naar uit om elkaar te ontmoeten en gezellig bij te praten als vereniging samen op de kerstborrel van HVHW!

Graag tot dan!

met vriendelijke groet namens het bestuur van HVHW,

Susan Eijgermans
Secretaris HVHW
 

Agenda ALV HVHW dinsdag 19 december 2023 

Aanvang 19.30 uur in De Uithof 

1. Opening en mededelingen 

2. Vaststellen agenda ALV 

3. Vaststellen notulen ALV 22 mei jl. en extra ALV 31 oktober jl. (gemaild op 13 september en 24 november jl.) 

4. Verslag kascommissie en kwijting en decharge bestuur verenigingsjaar 2022-2023 

5. Benoeming leden kascommissie 2023-2024 (Benno Dijkers stopt, Edwin Hummel mag en wil nog 1 keer plaatsnemen in de kascommissie en Paul Govaert heeft aangeboden om toe te treden tot de kascommissie. Voorstel van het bestuur is dan ook om Edwin Hummel en Paul Govaert te benoemen als leden van de kascommissie 2023-2024) 

6. Verzoek van het bestuur aan de ALV om de termijn voor verantwoording boekjaar via het jaarverslag en jaarrekening te verlengen (conform artikel 16.3 van de statuten) 

7. Huldiging en Uitreiking certificaten gereden clubrecords 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

Direct na afloop van deze korte ALV zal er een HVHW kerstborrel zijn voor alle (ouders van) leden, trainers, commissieleden, juryleden en andere vrijwilligers. Tevens zal het bestuur dan een attentie uitreiken aan iedereen die zich het afgelopen jaar weer heeft ingezet voor onze vereniging.